Join our mailing list. Never miss an update
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 by Karolina Wielgórska

Akademia Wierzbicki & Schmidt Będzin

Fry­zjer­stwo jest sztuką i wyma­ga­jącą pasją, która domaga się świe­żo­ści, twór­czych inspi­ra­cji i odkryć. Kre­atyw­ność, cie­ka­wość, poszu­ki­wa­nie nowych tren­dów

oraz spo­tka­nia z wybit­nymi oso­bo­wo­ściami świata fry­zjer­skiego, są punk­tami obo­wiąz­ko­wymi na dro­dze osób pra­gną­cych okre­ślić swój wła­sny nie­po­wta­rzalny styl.

Fry­zjer­stwo to zawód z pasją. Fry­zjer jest kre­ato­rem, a swoje małe dzieła sztuki two­rzy zawsze dla kon­kret­nej osoby, dla­tego słu­cha, obser­wuje i wycho­dzi

naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta. Zado­wo­le­nie i radość dru­giej osoby powinno być wyznacz­ni­kiem war­to­ści jego pracy.

W naszej Aka­de­mii fry­zjer­skiej pra­gniemy obu­dzić w Was kre­atyw­ność, pasję, zro­zu­mie­nie i otwar­tość wobec potrzeb klienta.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

NASZ TEAM

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 11:00 - 19:00

SOBOTA 8:00 - 14:00

WS ACADEMY 

UL. 11-EGO LISTOPADA 12B

42-500 BĘDZIN

TEL: 32 762 23 02